Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55

Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2014:

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Piłkarskiej, stanowiącej dojazd do garaży. 
Zakres rzeczowy: Przebudowano 330m2 ul. Piłkarskiej.


Budowa chodnika przy ul. Nickla 103/115 (obok Nibylandii)
Zakres rzeczowy: Wybudowano 75m2 chodnika przy ul. Nickla.


Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych  na skrzyżowaniu ul. Suchogórska/Podleśna
Zakres rzeczowy: Wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową z kostki brukowej betonowej o pow. 240m2 wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych.


Budowa peronu autobusowego na skrzyżowaniu ul. Gombrowicza i ul. Kościuszki
Zakres rzeczowy: Wybudowano peron autobusowy z kostki brukowej o pow. 38,50 m2.


Budowa parkingu przy ul. Prokopa w Bytomiu.
Zakres rzeczowy: Wybudowano parking z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 385m2.


Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2015:

Utworzenie parkingu na 40 miejsc parkingowych przy ulicy Hlonda. W ramach zadania wykonano około 500 m2 parkingu z kostki betonowej.


Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego
Zakres rzeczowy: Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 2030 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 420 m2.


Modernizacja chodnika wraz z rewitalizacją roślinną parku oraz małą architekturą przy ul. Piecucha 12 i 12a
Zakres rzeczowy: Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 565 m2, ustawiono ławki oraz wykonano adaptację starej misy fontanny na klomb z nasadzeniami.


Odnowa ulicy Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych.
Zakres rzeczowy: Przebudowano ulicę Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Prusa do skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Przebudowano chodniki z kostki betonowej pow. 2350 m2 wraz z zjazdami z kostki kamiennej pow. 552 m2, wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych pow. 684 m2 wraz z renowacją terenów zieleni pow. 895 m2.


Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.MZDIM.BYTOM.PL

1. Informacje ogólne.

     1. Operatorem Serwisu http://www.mzdim.bytom.pl jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów
         w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
     2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
     następujący sposób:
         a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
         b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
         c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:
             POLKOMP Krzysztof Nepora funkcjonującego pod adresem : http://www.megahost.pl

Twoja Opinia - Szczegóły

Szanowni Mieszkańcy

W związku z przebudową drzewostanu znajdującego się przy Alei Marka, Dział Zieleni MZDiM, do końca kwietnia 2012 roku, dokona nasadzeń 70 sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki. Drzewa w chwili sadzenia będą miały następujące rozmiary: wysokość - 300-350 cm, obwód pnia na wysokości 1m – 10 - 12 cm, wysokość szczepienia - 200 cm.

Ponadto pracownicy Grupy Zieleniarskiej wykonają nowe trawniki z siewu, nasadzą nowe krzewy żywopłotowe i ozdobne byliny dla urozmaicenia szaty roślinnej. Nasadzone krzewy będą to rośliny kwitnące, tworzące zwarte żywopłoty, które zostaną posadzone kolorowymi pasami wzdłuż Alejki Marka.

W związku z licznymi sygnałami dot. obaw mieszkańców o brak cienia w okresie letnim, proponujemy wykonanie pergoli, trejaży, które będą obejmowały szerokość chodnika wraz z dwoma ławkami zamontowanymi poza chodnikiem. Propozycje wyglądu elementów małej architektury przedstawione są na rysunkach.

Projekt I

pergola nowa drewniana

pergola nowa drewniana 1

Projekt II

pergola nowa metalowa

pergola nowa metalowa 1

Na pergolach będą się pięły pnącza, które szczelnie pokryją ściany i zadaszenie, co zapewni cień osobom siedzącym pod pergolą. Do pokrycia pergoli zastosujemy pnącza, które posiadają własne ogonki czepne, co zapewnia im wzrost na każdej podporze, roczny przyrost pędów pnącza to około 1,2 m.

Pnącza poprawiają skład powietrza, przetwarzają dwutlenek węgla w tlen, np. winobluszcz pięciolistkowy porastający ścianę o powierzchni 531 m ², pochłania 500 kg CO2 i produkuje 250 kg O2, oczyszcza otoczenie z pyłów i gazowych zanieczyszczeń. Pnącza nie tylko dają cień, ale też obniżają temperaturę ponieważ w wyniku transpiracji odparowują wodę, podnoszą wilgotność i obniżają temperaturę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o komentarz oraz wskazanie, która z proponowanych wersji „zadaszenia" jest Państwa zdaniem najlepsza.

Wizualizacja proponowanych zmian dostępna jest również jako projekt 3D [4MB]
Otwarcie pliku umożliwia program Google Sketchup,
którego instalator można pobrać ze strony: sketchup.google.com

Twoja Opinia - ostatnie 20 Waszych opinii

Dodaj własną opinięDodaj własnę opinię: | Przejdź do listy wszystkich opiniiPrzejdź do listy wszystkich opinii:


Umieszczanie reklam - kasetonów

Zasady  umieszczania reklam –kasetonów w pasie drogowym

Ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie pasa drogowego: „ pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią , w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą „
Zgodnie z art.40 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie reklam w pasie drogowym  wydawane jest zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej i naliczana jest opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej .  

W oparciu o niżej wymienione akty prawne ustala się zasady umieszczania reklam w pasie
drogowym:

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.260)
-    Ustawa prawo o ruchu drogowym   tekst jednolity Dz.U.  z 2012 poz 1137 .
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie  Dz.U. nr 43 poz 430 z 1999 r
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  Dz.U. nr 63 poz 735 z 2000 r
-    Rozporządzenie MTiGM w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. nr 170 poz 1393z późniejszymi zmianami .
1.    Lokalizacja reklam-kasetonów
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam w obrębie skrzyżowań dróg krajowych i  wojewódzkich  tj  w promieniu  10,0 m od przecięcia się  osi jezdni, odległość może być zwiększona w przypadku specyficznych warunków występujących w terenie  
•    Dopuszcza się możliwość lokalizacji reklam w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych w promieniu  10,0 m od przecięcia się  osi jezdni, pod warunkiem zachowania warunków widoczności  
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam w skrajni drogowej – nad jezdnią
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam na obiektach inżynierskich nad jezdnią
•    Wyklucza się możliwość lokalizacji reklam na odcinkach o silnym zagęszczeniu informacji drogowej ( znaki drogowe pionowe, sygnalizacja świetlana )

•    Zaleca się utrzymanie odległość od zewnętrznej ściany budynku  do zewnętrznej skrajni poziomej  tablicy reklamowej –kasetonu – max. 0,8 m łącznie z elementami mocującymi  
•     Zaleca się utrzymanie  skrajni pionowej   tablicy reklamowej –kasetonu – min 2,5m tj, iż dolna krawędź tablicy winna zachować odległość min.2,5m od nawierzchni chodnika
•    Należy uwzględniać zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  
 
2.    Grafika ,kolorystyka oraz wymiary nie powinny kojarzyć się ze znakami drogowymi
3.    Informacje zawarte na licu tablicy winny być  ograniczone  do niezbędnej treści i nie powinny odwracać uwagi kierowcy od  ruchu na drodze
4.    Zabrania się stosowania kasetonów rozpraszających uwagę użytkowników drogi –świetlnych o zmiennej treści ,
5.    Tablica reklamowa nie może stanowić zagrożenia dla ruchu kołowego i pieszego
6.    Pełną odpowiedzialność za tablicę reklamową ustawioną w pasie drogowym ponosi jej właściciel.

Testowy

Użytkownik: kgnacik (Krystian Gnacik (MZDiM))

Zmień hasło Wyloguj

O ISDP...
Informacje o Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych.

PDE - Wgląd do EGiB


Przeglądarka Danych Ewidencyjnych – serwis wyszukiwania i przeglądania. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do danych opisowych wzbogacanych interaktywnymi obrazami mapy.

Podgląd Mapy
Aplikacja Podglądu Mapy. Zapewnia wszechstronny dostęp do map cyfrowych stosownie do nadanych uprawnień. Pozwala nie tylko wygodnie przeglądać, ale i wyszukiwać, prowadzić analizy przestrzenne i in.

Wypis z EG/PZP
Strony z opisowymi danymi nt. działek zbliżone wyglądem do wypisów z ewidencji wraz z informacją z planu. Analogiczne wypisy wzbogacone o mapę są dostępne w Aplikacji Podglądu Mapy.