Witaj na stronie MZDiM Bytom   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Witaj na stronie MZDiM Bytom
  Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie dróg dla wskazanych zadań w ramach robót, remontów oraz inwestycji prowadzonych przez MZDiM w Bytomiu.
 • Opracowywanie wytycznych, założeń technicznych i kalkulacji finansowych dla planowanych robót, remontów oraz inwestycji.
 • Nadzór merytoryczny nad realizowanymi robotami, remontami oraz inwestycjami.
 • Obsługa komputera, w szczególności MS Office Word i Excel, AutoCAD, sporządzanie kosztorysów inwestorskich (przy użyciu programu Norma i Norma Expert).
 • Obsługa sprzętu geodezyjnego (niwelatory).
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów.
 • Sporządzanie protokołów przekazań i odbioru terenu budowy.
 • Weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i powykonawczych oraz faktur powykonawczych, wystawianie i sprawdzanie zleceń na roboty drogowe.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowej (przygotowywanie warunków zamówień publicznych na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonawcy robót i inwestora zastępczego itp.).
 • Przygotowanie odpowiedzi na pisma i interpelacje z zakresu prowadzonych spraw.
 • Sporządzanie opinii technicznych.
 • Koordynacja pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku realizacji zadań wielobranżowych.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia.
 • Praca w terenie.
 • Praca w budynku bez windy oraz podjazdów.
 • W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 6-letni staż pracy.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (bez ograniczeń) oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie).
 • Doświadczenie w pracy zawodowej w ramach nadzorowania robót w zakresie drogowym.
 • Znajomość zagadnień z branży budowlanej o profilu drogowym.
 • Czynne prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD oraz programu kosztorysowego Norma i Norma Expert.
 • Znajomość programów komputerowych stosowanych przy pracy biurowej (w szczególności programów: MS Office Word i Excel) oraz obsługa urządzeń peryferyjnych.
 • Umiejętność dokonywania podstawowej niwelacji geodezyjnej terenu.
 • Dobra znajomość topografii miasta Bytomia.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, uczciwość, inicjatywa własna.
 • Odporność na stres.
 • Chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopia uprawnień budowlanych  oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej, zgodnych z wymaganiami ogłoszenia o naborze.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu nie przekroczył 6%.

Kompletne oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2022r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Głównego Inżyniera - Inspektor nadzoru inwestorskiego

 • osobiście w sekretariacie jednostki
 • lub listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35.

Informacja o terminie kolejnego etapu postępowania będzie zamieszczona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze odt 19.43 KB Katarzyna Książek
Kwestionariusz kandydata doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Oświadczenie doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu docx 12.83 KB Katarzyna Książek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki środa, 03-08-2022 godz. 09:40 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki poniedziałek, 29-08-2022 godz. 08:54 Katarzyna Książek Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26-09-2022 godz. 08:50 Katarzyna Książek Porównaj
Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Powered By GSpeech