Witaj na stronie MZDiM Bytom   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Witaj na stronie MZDiM Bytom
  Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst

Sprawa

Wydawanie warunków technicznych przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej

 

Przedmiot sprawy i termin załatwienia sprawy

Od dnia 1 stycznia 2021 zarządcą infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to, że takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urządzeń kanalizacyjnych realizuje MZDiM. W celu załatwienia sprawy należy pobrać i zapoznać się z zamieszczoną poniżej procedurą  określającą terminy i sposoby załatwienia sprawy:

 

Procedura do pobrania

 

Zlecenia do pobrania

 

Uzgodnienie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej

Przed złożeniem do uzgodnienia projektu technicznego należy uzyskać decyzję/uzgodnienie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym oraz zgodę na zajęcie nieruchomości leżących w pasie drogowym wraz z podaniem warunków technicznych realizacji inwestycji (dla celów projektowych). Uzyskane decyzje i uzgodnienia należy dołączyć do projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego procedowania sprawy.

 

Wymagane dokumenty do wniosku

Zgodnie z procedurą przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 

Opłaty

  • brak.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy, chyba że przepisy szczególne określają inne terminy.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy

Zgodnie z procedurą przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

 

Dodatkowych informacji udziela

Angelika Bogusz-Kuliś

Artur Szyguła

pokój nr 217, tel. (32) 396 97 81, (32) 396 97 82, (32) 396 97 83

Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Powered By GSpeech