Od poniedziałku, 21 listopada w Łagiewnikach będzie prowadzona wycinka drzew, których stan fitosanitarny jest na tyle zły, że konieczne jest ich usunięcie, aby nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Zaplanowano wycinkę 11 topoli przy ul. Armii Krajowej (wzdłuż siedziby Bytomskich Mieszkań). To w większości drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla pieszych lub ruchu samochodów.

Zagrażające bezpieczeństwu drzewa przeznaczone do wycinki

Z kolei przy ul. Krzyżowej (w rejonie wejścia na teren ROD Nadzieja ) wycięta zostanie jedna topola euroamerykańska w złym stanie fitosanitarnym.

Po sprawdzeniu stanu fitosanitarnego, okazało się, że większość wskazanych do usunięcia drzew jest chora. O przeprowadzenie oględzin drzew najczęściej apelują sami mieszkańcy widząc pochylone drzewa lub przypadki łamania gałęzi i przewracania się drzew w trakcie burz oraz silnego wiatr.

Wycinka drzew prowadzona na terenach miejskich realizowana jest przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów po uzyskaniu zgody organu administracyjnego, wydającego decyzję na usunięcie drzew. W miejscu wyciętych drzew będą prowadzone nasadzenia zastępcze.