Informujemy, że możesz złożyć do nas wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kto może ubiegać się o zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w
zakresie, architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.


Termin realizacji
Niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Miejski
Zarząd Dróg i Mostów niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Miejski Zarząd Dróg i Mostów powinien zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.


Złożenie wniosku
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub  informacyjno-komunikacyjnej można:
1. Wypełnić i wysłać na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
2. Złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Bytomiu przy ul. Smolenia 35 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15.
3. Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub na adres koordynatora ds. dostępności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

4. Wysłać drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytkib/MZDiM-Bytom/SkrytkaESP


Tryb odwoławczy
Jeżeli Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy),
2. w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym),
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności. Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności/ Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i drugim przypadku, liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

W razie stwierdzenia braku dostępności cyfrowej stron internetowych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, każda osoba może:
1. poinformować o braku dostępności,
2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie strony internetowej i jej elementów, które powinny być dostępne,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Termin realizacji
Niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwie w terminie 7 dni to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Miejski Zarząd Dróg i Mostów musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:
1. Wypełnić i wysłać na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
2. Złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15.
3. Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub na adres koordynatora ds. dostępności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
4. Wysłać drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki /MZDiM-Bytom/SkrytkaESP

 

Tryb odwoławczy
Jeżeli Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie zapewni wnioskodawcy dostępności:
1. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwieniesprawy),
2. w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym),
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnieniadostępności,
4. w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni - zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów. W trzecim i czwartym przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

pdf Formularz wniosku o zapewnienie dostępności (160 KB)

pdf Informacja o braku dostępności (52 KB)