Kończy się proces przygotowywania dokumentacji projektowej budowy drogi przy ul. Wiejskiej. Prezydent Mariusz Wołosz we wtorek 18 kwietnia spotkał się z mieszkańcami Suchej Góry, by porozmawiać o szczegółach dotyczących parametrów drogi, podziałów geodezyjnych, wytycznych gestorów sieci nakazujących budowę i przebudowę sieci z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

W rozmowach z mieszkańcami wzięli udział także zastępca prezydenta Michał Bieda, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz projektant. W trakcie rozmów projektant omówił również zasady obowiązujące przy projektowaniu dróg w tak zwartej zabudowie, jaka występuje przy ul. Wiejskiej, zwracając uwagę na konieczność zachowania odstępów między różnymi sieciami, co ma wpływ zarówno na szerokość drogi oraz występujące podziały geodezyjne. Projektant zobowiązał się do przeanalizowania również sugestii mieszkańców.

- Realizując inwestycje drogowe spotykamy się z mieszkańcami, aby mogli nie tylko zgłosić swoje oczekiwania, ale również w fazie projektowej wyrazili swoje opinie. Nie inaczej jest w przypadku ul. Wiejskiej, gdzie po raz kolejny rozmawialiśmy o projekcie budowy nowej drogi - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Zdajemy sobie sprawę, że uwzględnione w projekcie podziały działek oraz konieczność ingerencji w prywatne posesje budzą obawy mieszkańców, podobnie jak narzucone przez gestorów sieci warunki, które muszą zostać uwzględnione na etapie projektu budowy drogi. Analizujemy jednak wszystkie sugestie mieszkańców - podkreślał prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

  • Prezydent Bytomia rozmawiał z mieszkańcami o koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (1)
  • Prezydent Bytomia rozmawiał z mieszkańcami o koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (2)
  • Prezydent Bytomia rozmawiał z mieszkańcami o koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (3)

Podczas spotkania mieszkańcy otrzymali również informację dotyczącą odszkodowania za przejmowany przez gminę grunt pod budowę drogi. Odszkodowanie przekazywane w ramach procedury ZRID będzie obejmowało koszty zajętego terenu, odbudowy ogrodzenia w takiej formie, w jakiej wybudowali je mieszkańcy, nowych nasadzeń drzew i roślin ozdobnych. Odszkodowanie będzie dotyczyło również terenu oddanego przez mieszkańców pod dotychczasową drogę w latach wcześniejszych.

 

Inwestycja przy ul. Wiejskiej to nie remont a budowa nowej drogi

Gruntowa droga na ul. Wiejskiej w Suchej Górze przez lata eksploatacji uległa degradacji i z uwagi na powstałe w niej dziury, trudno się nią poruszać. Aby poprawić jej stan konieczna jest budowa drogi, a taka inwestycja wymaga projektu budowlanego uzgodnionego ze wszystkimi gestorami sieci oraz pozyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Rozpoczęty przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w 2020 roku etap projektowania budowy ul. Wiejskiej jest już na ukończeniu.

Projekt budowy ulicy Wiejskiej zakłada bowiem nie tylko wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ul. Wiejskiej na odcinku 760 metrów, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do placu do zawracania. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia. Zgodnie z założeniami, szerokość pasa drogowego będzie wynosiła około 10 metrów, z czego jezdnia będzie miała 5 metrów a wzdłuż niej zastosowane zostaną również progi zwalniające. Dodatkowa powierzchnia konieczna niezbędna jest na zabudowę sieci.

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy zaproponowali również przeanalizowanie zmian w projekcie pod kątem kanału technologicznego. Taka koncepcja zostanie poddana analizie.

 

Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Koncepcja i projekt budowy drogi na ul. Wiejskiej były omawiane z mieszkańcami Suchej Góry zarówno podczas konsultacji społecznych, ale również spotkań z prezydentem Bytomia i jego zastępcą oraz pracownikami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i projektantem. Warto dodać, że podczas konsultacji społecznych w 2021 roku, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Korczaka 1 przedstawiono mieszkańcom dwa warianty budowy drogi oraz rozmawiano o konieczności dokonania podziału działek, ponieważ część z działek prywatnych wchodzi w pas drogowy. Z mieszkańcami ulicy Wiejskiej spotkał się także geodeta, który określił, jaką część terenu musiało zostać przeznaczona do wybudowania drogi.