Trwa kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie w Bytomiu można legalnie umieszczać materiały wyborcze?

 

Śródmieście


Materiał wyborczy w pasie drogowym

Umieszczenie baneru, plakatu lub innej reklamy wyborczej wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy. Za samowolne umieszczanie materiałów wyborczych, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych i Kodeksem Wyborczym, grożą kary pieniężne.

Umieszczenie materiału wyborczego w pasie drogowym zgodnie z art. 40 Ustawy o drogach publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. O tym jednak, czy zgoda na lokalizację materiału wyborczego zostanie wydana, każdorazowo decyduje Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Ma to przede wszystkim zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym, które pojawiają się, kiedy baner, plakat lub inna reklama ograniczają widoczność kierowcom, rowerzystom, motorniczym, ale również pieszym. Dlatego też samowolnie mocowane materiały wyborcze do urządzeń infrastruktury drogowej m.in. barierek drogowych, słupów oświetleniowych, wiaduktów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków będę usuwane na koszt komitetów wyborczych zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego.

Zanim powiesisz reklamę wyborczą, uzyskaj zgodę właściciela lub zarządcy

Umieszczenie plakatów, banerów, haseł wyborczych i innych reklam na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych i ogrodzeniach wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy obiektu.

Przypomnijmy, że zabronione jest – zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu wyborczego – umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód. Zabronione jest także naruszanie obowiązujących przepisów porządkowych przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej. Warto dodać, że plakaty wyborcze podlegają przepisom porządkowym, jednak zwracamy uwagę, że uchwała reklamowa nie stanowi takiego przepisu.

Jak i gdzie złożyć wniosek o umieszczenie materiałów wyborczych?

Aby umieścić materiał wyborczy lub ustawić punkt agitacyjny, należy złożyć do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w imieniu Komitetów Wyborczych wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:

W pasie drogowym dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych):

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie/zawieszenie reklamy w pasie drogowym.

W pasie drogowym dróg wewnętrznych:

  • Wniosek o dzierżawę drogi wewnętrznej w celu umieszczenia reklamy.

Dla pozostałych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, położonych na terenie miasta Bytomia:

  • Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy (dot. materiałów / reklam wyborczych);
  • Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej poza pasem drogowym w celu prowadzenia działalności promocyjnej (dot. stanowisk agitacyjnych).
    30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

Zgodnie z art. 110 § 6 Kodeksu wyborczego „Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów”. Pełnomocnicy wyborczy, którzy nie wywiążą się z obowiązku usunięcia materiałów wyborczych w terminie narażają się na grzywnę w formie mandatu karnego, który może nałożyć Straż Miejska. Jej wysokość to od 20 do 500 zł.

Widzisz materiał wyborczy zagrażający bezpieczeństwu? Zadzwoń lub napisz

Apelujemy o zgłaszanie przypadków powieszenia materiałów wyborczych na barierkach, latarniach, wiaduktach i znakach drogowych, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje. Zgłoszenia takie przyjmuje dyspozytor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu całodobowo przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu: 32 396 97 70.