Sprawa

Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń.

 

Przedmiot sprawy, sposób i termin załatwienia sprawy

W sprawie występują dwa tryby postępowania:

  • Przebudowa sieci projektowana na nowej trasie, budowa sieci, przyłączy oraz obiektów budowlanych w pasie drogowym. Zezwolenie na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych w pasie drogowym wydaje się Inwestorowi:
    • w przypadku dróg publicznych w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.),
    • w przypadku dróg wewnętrznych w formie pisemnego uzgodnienia.
  • Remont lub przebudowa (w istniejącym śladzie), obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową. Zezwolenie wydawane jest w formie pisemnego uzgodnienia.

 

Wniosek do pobrania

document WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (129 KB)  

UWAGA: W przypadku gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, przed jego uzyskaniem należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany.

 

Podstawa prawna

Art. 38 i 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).  

 

Po uzyskaniu w/w decyzji lub uzgodnienia należy uzyskać zgodę na zajęcie nieruchomości leżących w pasie drogowym oraz wydanie warunków technicznych realizacji inwestycji

Wniosek do pobrania

document WNIOSEK o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości oraz wydanie warunków technicznych realizacji inwestycji (117 KB)

 

Wymagane dokumenty do wniosku
  • 2 egz. mapy zasadniczej (z nakładką ewidencyjną) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzenia i ze wskazaniem miejsca przekopów kontrolnych,
  • wypis z rejestru gruntów dotyczący działek leżących na trasie inwestycji,
  • w przypadku pełnomocnictwa do akt należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
  • inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na żądanie zarządu drogi.

 

Opłaty

W przypadku pełnomocnictwa: opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17zł do uiszczenia w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 GETIN Bank SA Oddział w Bytomiu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy, chyba że przepisy szczególne określają inne terminy.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy

Odbiór osobisty lub pocztą - zgodnie z określonym we wniosku sposobem dostarczenia odpowiedzi.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Dodatkowych informacji udziela

Patrycja Dziuba

Iwona Żółcik 

Agnieszka Musioł

Agnieszka Brzoza

pokój nr 215, tel. (32) 396 97 45