Sprawa

Wywiad branżowy

 

Przedmiot sprawy i termin załatwienia sprawy

Naniesienie na plan sytuacyjny urządzeń naziemnych i podziemnych, których gestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

 

Wniosek do pobrania

document WNIOSEK o naniesienie na plan sytuacyjny urządzeń naziemnych i podziemnych - Wywiad branżowy (134 KB)  

 

Wymagane dokumenty do wniosku

  • 2 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000'
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do akt należy dołączyć oryginał lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł)

 

Opłaty

  • brak.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy, chyba że przepisy szczególne określają inne terminy.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy

Zgodnie z określonym we wniosku sposobem dostarczenia odpowiedzi.

 

Dodatkowych informacji udziela

Patrycja Dziuba

Iwona Żółcik 

Agnieszka Musioł

Agnieszka Brzoza

pokój nr 215, tel. (32) 396 97 45