Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych MZDIM informuje, iż za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.MZDIM informuje, że w Bytomiu obowiązuje zakaz samowolnego mocowania reklam w tym reklam wyborczych do urządzeń infrastruktury drogowej m.in. barierek drogowych, znaków, słupów oświetleniowych, wiaduktów, sygnalizacji świetlnej itd. 

Plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane na koszt komitetów wyborczych przez uprawnione do tego służby.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 495 § 1 kodeksu wyborczego zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Zabronione jest ponadto umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód oraz naruszanie obowiązujących przepisów porządkowych przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej. 

W celu umieszczenia materiałów wyborczych oraz ustawienie punktów agitacyjnych należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w imieniu komitetów wyborczych następujące wnioski wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. W pasie drogowym dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych):
  2. W pasie drogowym dróg wewnętrznych:
  3. Dla pozostałych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, położonych na terenie miasta Bytomia: