Sprawa:

Dzierżawa drogi wewnętrznej na prawach wyłączności  w celach  m.in. handlowo – usługowych.

 

Przedmiot sprawy, sposób i termin załatwienia sprawy:

  • Uzyskanie pozwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej na prawach wyłączności celem m.in. prowadzenia działalności handlowo – usługowej itp. nie związanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w formie umowy cywilno – prawnej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.), Ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

 

Wniosek do pobrania:

 

  document WNIOSEK o dzierżawę drogi wewnętrznej  na wyłączność (działalność  handlowo-usługowa)  (85 KB)

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (jednolity tekst: Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.). 

- Ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bytomia  nr 291/ 2022 z dnia 06.07.2022r. ( z późn. zm. )

- Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

1) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesioną trasą przebiegu planowanej powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej,

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub plan oznakowania ( zabezpieczenia) robót,

3) opinia Wydziału Architektury ( Plastyka Miejskiego ) dotycząca estetyki i lokalizacji wnioskowanego obiektu/ kiosku/ stoiska/kawiarenki,

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie ( w szczególnych przypadkach ),

5) pozytywna opinia wydana przez Dział Inżynierii Ruchu MZDiM Bytom,

6) warunki odtworzenia i przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności wydane przez Dział Techniczny MZDiM Bytom ( jeżeli zostały wydane )

7) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym ( w przypadku etapowego prowadzenia robót ),

8) kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

9) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,

10) inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na żądanie zarządu drogi.

 

Opłaty:

- Brak opłat za rozpatrzenie wniosku

- Termin uiszczenia opłaty  z tytułu zawarcia umowy dzierżawy jest określony w treści przedmiotowej umowy. Stawki opłat za dzierżawę dróg wewnętrznych ustalone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bytomia  nr 291/ 2022 z dnia 06.07.2022r. ( z późn. zm. )

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

Termin rozpatrzenia wniosku:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy, chyba że przepisy szczególne określają inne terminy.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Odbiór osobisty lub pocztą - zgodnie z określonym we wniosku sposobem dostarczenia odpowiedzi.

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Jürgens

pokój nr 222, tel. (32) 396 97 77

Katarzyna Falfasińska

Zuzanna Piotrowska

Magdalena Kąsek- Bzdęga

pokój nr 222, tel. (32) 396 97 76