Sprawa:

Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy położonych na terenie miasta Bytomia usytuowanych poza pasem drogowym,  na cele związane z działalnością handlową, usługową, produkcyjną: ustawieniem straganu, stoiska, stołu, namiotu; w formie kiosków nietrwale związanych z gruntem, letnich kawiarenek, kiermaszów; ustawieniem kontenerów na odzież lub składowo magazynowych, umieszczeniem reklam, urządzeń technicznych, rozrywkowych poza pasem drogowym

 

Przedmiot sprawy, sposób i termin załatwienia sprawy:

Uzyskanie pozwolenia na zajęcie nieruchomości gruntowej poza pasem drogowym w celu prowadzenia działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, ustawieniem straganu pod odpust, stoiska, stołu, namiotu; w formie kiosku nietrwale związanego z gruntem, letniej kawiarenki, kiermaszów; ustawieniem kontenerów na odzież lub składowo magazynowych, umieszczeniem reklam, urządzeń technicznych, rozrywkowych poza pasem drogowym w formie umowy cywilno – prawnej zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Wniosek do pobrania:

  document WNIOSEK o dzierżawę nieruchomości gruntowej poza pasem drogowym w celu ustawienia namiotu cyrkowego (29 KB)

 

Podstawa prawna:

 • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XXIV/349/20 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bytomia;
 • Zarządzenie 446/21 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, położonych na terenie miasta Bytomia
 • Zarządzenie nr 181/19 Prezydenta Bytomia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie bytomskiego Rynku.
 • Zarządzenie nr 48/22 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie waloryzacji w 2022 r. stawek czynszu i czynszów za dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, położonych na terenie miasta Bytomia.

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

 1. opis stanowiska handlowego (projekt, zdjęcia itp.);
 2. opinia Plastyka z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (dotyczy wniosków składanych na okres powyżej 30 dni);
 3. opinia właściwych służb konserwatorskich - w przypadku postępowań w obszarze uznanym za szczególnie chroniony;
 4. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub zaświadczenie o wpisie  do KRS;
 5. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanego zajęcia powierzchni;
 6. w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym opinie innych merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bytomia, innych jednostek organizacyjnych Gminy Bytom oraz właściwych instytucji branżowych;
 7. imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działalności lub pełnomocnictwo.
 8. inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na żądanie zarządu drogi

 

Opłaty:

 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • Termin uiszczenia opłaty z tytułu zawarcia umowy dzierżawy jest określony w treści przedmiotowej umowy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Od 2 tygodni do 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin nie może być krótszy niż 21 dni.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Odbiór osobisty lub pocztą - zgodnie z określonym we wniosku sposobem dostarczenia odpowiedzi.

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aneta Mliczak

Magdalena Okwiecińska

pokój nr 202, tel. (32) 396 97 78