Sprawa:

Zaopiniowanie/zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

 

Wniosek do pobrania:

pdf WNIOSEK o zaopiniowanie zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (361 KB)

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

Załącznik do wniosku:

1) Projekt organizacji ruchu - 2 egzemplarze opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem,

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich

uzupełnienia.

Dodatkowo tut. zarząd zastrzega możliwość żądania od wnioskodawcy innych dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Projekty opiniowane/zatwierdzane są w możliwie najkrótszym terminie, zgodnie z kolejnością wpływu. O zmianie kolejności rozpatrywania projektów może zadecydować Z-ca dyrektora ds. technicznych lub kierownik Działu Inżynierii Ruchu.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Wnioskodawca otrzyma pisemną opinię w sposób zadeklarowany we wniosku – wysyłka pocztą lub odbiór osobisty (po uprzednim powiadomieniu telefonicznym o możliwości odbioru opinii).
W przypadku braku deklaracji - odpowiedź zostanie przesłana pocztą.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Inne informacje:

Wnioskodawca występuje z odrębnym wnioskiem w celu uzyskania opinii komendanta miejskiego Policji (opinia Policji wymagana jest wyłącznie dla zmian organizacji ruchu na drogach o kategorii: krajowa, wojewódzka, powiatowa).

 

Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Bytomiu, jako organ zarządzający ruchem na terenie administracyjnym gminy Bytom, zarządza ruchem na wszystkich drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z wyłączeniem autostrady A-1.

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, zarządza ruchem na wszystkich drogach wewnętrznych pozostających we władaniu Gminy Bytom.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mirosław Kulik

Daria Wieczorek

pokój nr 216, tel. (32) 396 97 32,  (32) 396 97 31