Sprawa:

Wydanie zezwolenia uprawniającego do wjazdu na drogę objętą ograniczeniem tonażowym wyrażonym znakami B-5 („zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad…..T”)

 

Wniosek do pobrania:

pdf WNIOSEK o wydanie zezwolenia uprawniającego do wjazdu na ulicę objętą ograniczeniem tonażowym wyrażonym znakiem B-5 lub B-18 (328 KB)  

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

Brak

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).  

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Zgodnie z określonym we wniosku sposobem dostarczenia odpowiedzi.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w terminie miesiąca od dnia otrzymania odmowy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dariusz Milczak

pokój nr 216, tel. (32) 396 97 30