Sprawa:

Wjazd na ulicę objętą zakazem ruchu wyrażonego znakiem B-1 z tabliczką informującą o możliwości wjazdu przez posiadających zaświadczenia.

 

Podstawa prawna:

art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 735)

 

Wniosek do pobrania:

pdf WNIOSEK o wydanie zaświadczenia uprawniającego do wjazdu na ulicę objętą zakazem ruchu wyrażonego znakiem B-1 (432 KB)  

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

Dla wniosków składanych przez:

-osoby zameldowane pod wskazanym punktem adresowym na okres stały lub czasowy,

-najemców lokali mieszkalnych,

-właścicieli (osoby posiadające akt notarialny własności nieruchomości, lokalu lub wyodrębnionej

części budynku),

-dzierżawców lokali usługowych

wymaga się przedłożenia do wglądu dowodu rejestracyjnego pojazdu i jednego z poniższych

dokumentów:

1. Potwierdzenie zameldowania.

2. Akt notarialny nabycia nieruchomości (w przypadku właścicieli nieruchomości, lokalu

lub wyodrębnionej części budynku)

3. Umowa najmu/dzierżawy (w przypadku najemców/ dzierżawców)

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Przedłożenie do wglądu wymaganych dokumentów w pok. nr 216 i złożenie wniosku  wraz
z załącznikami w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłanie wniosku drogą elektroniczną.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Telefoniczny lub inny ustalony sposób.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy organ odmawia wydania zaświadczenia strona ma prawo do wniesienia zażalenia.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dariusz Milczak

pokój nr 216, tel. (32) 396 97 30