Wykaz aktywów

AKTYWA

Stan na początek roku 2021

Stan na koniec roku 2021

A. Aktywa trwałe

392 274 135,01 zł

517 015 373,14 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

155 000,00 zł

77 500,00 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

392 114 845,00 zł

516 933 583,13 zł

1. Środki trwałe

350 011 139,11 zł

463 437 374,98 zł

1.1 Grunty

42 315 372,46 zł

42 315 372,46 zł

1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 zł

0,00 zł

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

299 968 918,04 zł

415 963 654,18 zł

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 871 737,78 zł

387 826,47 zł

1.4 Środki transportu

1 646 873,64 zł

1 272 885,72 zł

1.5 Inne środki trwałe

4 208 237,19 zł

3 497 636,15 zł

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

42 103 705,89 zł

53 496 208,15 zł

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00 zł

0,00 zł

III. Należności długoterminowe

4 290,01 zł

4 290,01 zł

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00 zł

0,00 zł

1. Akcje i udziały

0,00 zł

0,00 zł

2. Inne papiery wartościowe

0,00 zł

0,00 zł

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00 zł

0,00 zł

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00 zł

0,00 zł

B. AKTYWA OBROTOWE

1 595 158,40 zł

2 125 019,02 zł

I. Zapasy

396 865,75 zł

538 988,56 zł

1. Materiały

396 865,75 zł

538 988,56 zł

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00 zł

0,00 zł

3. Produkty gotowe

0,00 zł

0,00 zł

4. Towary

0,00 zł

0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe

542 050,40 zł

507 897,93 zł

1. Należności z tytułu dostaw i usług

134,73 zł

0,00 zł

2. Należności od budżetów

37 500,67 zł

16 964,36 zł

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00 zł

0,00 zł

4. Pozostałe należności

504 415,00 zł

490 933,57 zł

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 zł

0,00 zł

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

656 242,25 zł

1 078 132,53 zł

1. Środki pieniężne w kasie

30,09 zł

30,09 zł

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

656 212,16 zł

1 078 102,44 zł

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00 zł

0,00 zł

4. Inne środki pieniężne

0,00 zł

0,00 zł

5. Akcje lub udziały

0,00 zł

0,00 zł

6. Inne papiery wartościowe

0,00 zł

0,00 zł

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00 zł

0,00 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

0,00 zł

SUMA AKTYWÓW

393 869 293,41 zł

519 140 392,16 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:24 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:26 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07-07-2022 godz. 12:04 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07-07-2022 godz. 12:05 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27-03-2023 godz. 18:59 Dawid Skrzypek Porównaj