Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Redagowanie korespondencji urzędowej.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z interesantami.
 • Terminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych, Prezydenta oraz instytucji i osób prywatnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni niskiej oraz zadrzewień.
 • Przygotowywanie od strony technicznej i branżowej materiałów do opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla organizowanych przez jednostkę przetargów
 • Sporządzanie dokumentacji i wniosków dotyczących uzyskania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 • Realizacja decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi na czas określony w decyzjach.
 • Współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej.
 • Koordynowanie, nadzorowanie prawidłowości i terminowości zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych terenów zielonych.
 • Opracowanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju i przebudowy zieleni.
 • Uczestniczenie w procedurach komisji przetargowych.
 • Analiza potrzeb, wnioskowanie o wykonanie pozostałych zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w granicach kompetencji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów określonych statutem.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia.
 • Praca w terenie.
 • Praca w budynku bez windy oraz podjazdów.
 • W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie średnie.
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, ochrony środowiska i ochrony przyrody.
 • Znajomość programów komputerowych stosowanych przy pracy biurowej (w szczególności programów: MS Office Word i Excel) oraz obsługa urządzeń peryferyjnych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
 • Zainteresowanie zagadnieniami z obszaru przyrody i urządzonej zieleni miejskiej.
 • Co najmniej podstawowa znajomość zagadnień z obszaru botaniki.
 • Posługiwanie się nienaganną polszczyzną w mowie i piśmie.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane kierunki wykształcenia – leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy zakładaniu lub utrzymywaniu terenów zieleni urządzonej.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, uczciwość, inicjatywa własna.
 • Odporność na stres.
 • Chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.
 • Dobra znajomość topografii miasta Bytomia.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu nie przekroczył 6%.

Kompletne oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2022r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. zieleni

 • osobiście w sekretariacie jednostki
 • lub listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35.

Informacja o terminie kolejnego etapu postępowania będzie zamieszczona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie odt 19.47 KB Katarzyna Książek
Kwestionariusz kandydata doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Oświadczenie doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Ogłoszenie o II etapie naboru docx 12.80 KB Katarzyna Książek
Ogłoszenie o wyniku naboru docx 14.45 KB Katarzyna Książek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25-07-2022 godz. 10:30 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25-07-2022 godz. 10:31 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12-08-2022 godz. 13:29 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25-08-2022 godz. 11:47 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26-09-2022 godz. 08:48 Katarzyna Książek