Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Wykonywanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem instalacji elektrycznych i oświetlenia miejsc publicznych będących w zarządzie MZDiM Bytom.
 • Pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywaniem prac konserwacyjno - naprawczych przy instalacjach elektrycznych.
 • Nadzór nad pracami elektroinstalacyjnymi przy inwestycjach prowadzonych przez MZDiM.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowej i ilościowej majątku oświetleniowego w zarządzie MZDiM.
 • Kwalifikacja branżowa obiektów i urządzeń do likwidacji.
 • Określenie zakresu prac związanych z remontem i inwestycjami oświetleniowymi, prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia prac i robót elektroinstalacyjnych.
 • Przygotowanie odpowiedzi na pisma i interpelacje z zakresu prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, weryfikacja kosztorysów i przedmiarów robót.
 • Uczestnictwo w pracy komisji przetargowych – przygotowanie specyfikacji i warunków zamówień publicznych na wybór wykonawców.
 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych i kompletowanie dokumentacji powykonawczych.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia.
 • Praca w terenie.
 • Praca w budynku bez windy oraz podjazdów.
 • W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w specjalności elektrycznej.
 • Minimum 6-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub minimum 4-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektroinstalacyjnej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie).
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie nadzorowania lub kierowania robotami w branży elektrycznej.
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego, przepisów szczegółowych dotyczących spraw związanych z Prawem Budowlanym.
 • Znajomość programów komputerowych stosowanych przy pracy biurowej (w szczególności programów: MS Office Word i Excel) oraz obsługa urządzeń peryferyjnych.
 • Znajomość redagowania pism urzędowych.
 • „Czynne” prawo jazdy kategorii „B” (praktyka w prowadzeniu pojazdu).
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD oraz programu kosztorysowego NORMA.
 • Dobra znajomość topografii miasta Bytomia.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, uczciwość, inicjatywa własna.
 • Odporność na stres.
 • Chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (wzór na stronie MZDiM).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopia uprawnień budowlanych oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej, zgodnych z wymaganiami ogłoszenia o naborze.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru – do wykorzystania wzór oświadczenia zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu nie przekroczył 6%.

Kompletne oferty należy składać do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych

 • osobiście w sekretariacie jednostki
 • lub listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35.

Informacja o terminie kolejnego etapu postępowania będzie zamieszczona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze odt 19.52 KB Katarzyna Książek
Kwestionariusz kandydata doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Oświadczenie doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Informacja o nierozstrzygnięciu docx 12.85 KB Katarzyna Książek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03-08-2022 godz. 08:59 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. środa, 03-08-2022 godz. 08:59 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07-09-2022 godz. 11:19 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26-09-2022 godz. 08:49 Katarzyna Książek