Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Wykonywanie stałej kontroli nad funkcjonowaniem instalacji elektrycznych i oświetlenia miejsc publicznych będących w zarządzie MZDiM Bytom.
 • Nadzór nad firmami wykonującymi pracę w zakresie elektrycznym.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, weryfikacja kosztorysów i przedmiarów robót; dokonywanie uzgodnień na potrzeby inwestycji MZDIM.
 • Uczestnictwo w pracy komisji przetargowych – przygotowanie specyfikacji i warunków zamówień publicznych na wybór wykonawców.
 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczych.
 • Prowadzenie spraw w zakresie obsługi, konserwacji, remontów sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego; bieżąca kontrola, ewidencja zgłoszeń, interwencje, reklamacje, skargi.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowej i ilościowej majątku oświetleniowego będącego w zarządzie MZDiM.
 • Kwalifikacja branżowa obiektów i urządzeń do likwidacji.
 • Udział w dziennych i nocnych przeglądach oświetlenia ulicznego i przejść podziemnych.
 • Rozliczanie usług zleconych w ramach zawartych umów na dostawę energii elektrycznej, na eksploatację sieci oświetleniowej miasta i przejść podziemnych:
 • komisyjne odczyty liczników energii elektrycznej i innych mediów,
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym i formalnym zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie usług i dostaw.
 • Przygotowywanie projektów planu finansowego w zakresie wykonywanych zadań oraz właściwe gospodarowanie tymi środkami.
 • Udział w spotkaniach i naradach związanych z działalnością MZDIM.
 • Współpraca z pozostałymi działami MZDiM i innymi jednostkami.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia.
 • Praca w terenie.
 • Praca w budynku bez windy oraz podjazdów.
 • W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie.
 • Minimum 3-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub minimum roczny staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z utrzymaniem sieci i urządzeń elektrycznych.
 • Znajomość przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych.
 • Znajomość programów komputerowych stosowanych przy pracy biurowej (w szczególności programów: MS Office Word i Excel) oraz obsługa urządzeń peryferyjnych.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektroinstalacyjnej oraz być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD.
 • Posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na   stanowisku eksploatacji i dozoru.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, uczciwość, inicjatywa własna.
 • Odporność na stres.
 • Chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.
 • Dobra znajomość topografii miasta Bytomia.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w przypadku ich posiadania.
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe.
 • Opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej, zgodnych z wymaganiami ogłoszenia o naborze.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu nie przekroczył 6%.

Kompletne oferty należy składać do dnia 30 września 2022r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. oświetlenia

 • osobiście w sekretariacie jednostki
 • lub listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35.

Informacja o terminie kolejnego etapu postępowania będzie zamieszczona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze odt 20.57 KB Katarzyna Książek
Oświadczenie doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Kwestionariusz kandydata doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Ogłoszenie o II etapie naboru docx 12.71 KB Katarzyna Książek
Informacja o nierozstrzygnięciu docx 12.53 KB Katarzyna Książek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07-09-2022 godz. 11:53 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. środa, 07-09-2022 godz. 11:54 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06-10-2022 godz. 14:42 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14-10-2022 godz. 13:34 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. piątek, 14-10-2022 godz. 13:35 Katarzyna Książek