Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań Działu Zieleni.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.
 • Sporządzanie planów wycinki drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Sporządzanie planów nowych nasadzeń drzew oraz krzewów.
 • Sporządzanie dokumentacji i wniosków dotyczących uzyskania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 • Nadzór nad realizacją decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi na czas określony w decyzjach.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem „zieleni niskiej” w pasach drogowych dróg publicznych.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z właściwym utrzymaniem, zagospodarowaniem, kształtowaniem i eksploatacją terenów zieleni.
 • Utrzymanie zieleni na terenach gminnych przy wspólnotach mieszkaniowych.
 • Współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie utrzymania terenów zieleni
 • Współudział w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia terenów zieleni miejskiej, jako ekosystemu.
 • Koordynowanie, nadzorowanie prawidłowości i terminowości zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych terenów zielonych.
 • Opracowanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju i przebudowy zieleni.
 • Bieżące zlecanie prac pielęgnacyjnych na terenie parków zabytkowych oraz w miejscach reprezentacyjnych, skwerów terenów przyrodniczych.
 • Udział w procesie renowacji (przebudowy) zieleni w miejscach reprezentacyjnych.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, opiniowanie założeń techniczno - ekonomicznych dla zadań będących w kompetencji działu.
 • Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi miasta
  w zakresie prowadzonych kontroli.

Warunki pracy:

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia.
 • Praca w budynku bez windy.
 • Praca w terenie.
 • W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, na poziomie inżynierskim lub magisterskim.
 • Co najmniej pięcioletni staż pracy.
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych.
 • Doświadczenie w realizowaniu działalności związanej z zielenią miejską, ogrodnictwem, architekturą krajobrazu.
 • Biegła obsługa komputera, w szczególności programów: MS Office Word i Excel.
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego, przepisów szczegółowych dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska, krajobrazu.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane kierunki wykształcenia – leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska,
 • Ukończone kursy i szkolenia w obszarze związanym ze stanowiskiem będącym przedmiotem naboru.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji przyrodniczej
  i ogrodniczej.
 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność.
 • Uczciwość, inicjatywa własna, kreatywność.
 • Odporność na stres.
 • Poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia – potwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych.
 • Opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej, zgodnych z wymaganiami ogłoszenia o naborze.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (wzór dostępny do pobrania w sekcji załączniki).

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu nie przekroczył 6%.

Kompletne oferty należy składać do dnia 17 lutego 2023r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Zieleni

 • osobiście w sekretariacie jednostki
 • lub listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35.

Informacja o terminie kolejnego etapu postępowania będzie zamieszczona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz kandydata doc 31.00 KB Katarzyna Książek
Oświadczenie doc 35.00 KB Katarzyna Książek
Ogłoszenie o naborze odt 20.79 KB Katarzyna Książek
Informacja o nierozstrzygnięciu docx 12.66 KB Katarzyna Książek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki czwartek, 02-02-2023 godz. 14:13 Katarzyna Książek
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki wtorek, 21-02-2023 godz. 08:43 Katarzyna Książek Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21-02-2023 godz. 08:44 Katarzyna Książek Porównaj