Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek Bankowy - Strefa Płatnego Parkowania - Abonamenty:
39 1560 1049 2103 0104 6575 0007

Rachunek Bankowy - Strefa Płatnego Parkowania - Opłaty dodatkowe:
39 1560 1049 2103 0104 6575 0007

Rachunek Bankowy - Dochody:
50 1560 1049 0000 9030 0026 9702

Rachunek Bankowy - Sumy Depozytowe:
28 1560 0013 2010 4657 5000 0037

Opłata skarbowa:
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL https://mzdim.bytom.pl/biuletyn-informacji-publicznej lub poprzez wprowadzenie adresu URL www.mzdimbytom.pl, z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu (logo BIP).

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada CMS Joomla z komponentem Gov Article.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

tekstu,
załączników w postaci plików do pobrania,
zdjęć i grafik.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
nazwę działu i podstrony w menu,
treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,
ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
informacja o:
wytwarzającym - osoba, która przygotowała treść informacji
odpowiadającym - osoba, która odpowiada za treci w BIP, najczęściej dyrektor jednostki
publikującym - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację
aktualizującym - osoba, która zmieniała wprowadzaną informację
rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami - dostęp do nich uzyskuje się po kliknięciu odnośnika więcej.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

 

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. MZDiM realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, zwany dalej „Administratorem”.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.. IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego zamieszczonego w domenie www.mzdim.bytom.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

 

Pliki Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

W ramach strony internetowej stosowane są pliki cookie o charakterze analitycznym, wpływającym na wydajność zbierają informację o tym, jak często strona jest odwiedzana i jak się z niej korzysta np. które strony są najbardziej i najmniej popularne i w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po serwisie. Pomagają w identyfikowaniu problemów z poszczególnymi podstronami. Dzięki temu możemy ulepszać zawartość i wydajność strony i uczynić ją bardziej przyjazną i intuicyjną dla użytkownika.

Stosujemy również pliki cookies wpływające na funkcjonalność umożliwiają witrynie przypomnienie sobie informacji wprowadzonych przez użytkownika lub dokonanych przez niego wyborów (takich jak język, wyrażone zgody) i mają na celu umożliwienie korzystania z lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Pozwalają na działanie niezbędnych funkcji strony takich jak ustawienia preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa i nie mogą być wyłączone. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie, jednakże niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie. Niezbędne pliki cookie nie są przechowywane w trwały sposób na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

 

Zarządzanie ustawieniami plików cookies

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że całkowite wyłączenie lub w pewnym stopniu ograniczenie obsługi plików cookies na swoim urządzeniu może powodować trudności w korzystaniu i  wpływać wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe ich wyświetlanie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Monitoring wizyjny w obiektach MZDiM Bytom

W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na terenie MZDiM i w obiektach przez niego zarządzanych działa monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez system monitoringu wizyjnego CCTV. Podstawą przetwarzania są uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo i obejmuje wnętrza budynków, teren wokół budynków oraz obiekty którymi zarządza MZDIM (cmentarz, parki, place zabaw).
Przebywanie na takim terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych (wizerunku) przez Administratora.
Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji MZDiM oraz firm ochraniających i serwisujących sprzęt na podstawie podpisanych umów. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących są upoważnieni pracownicy MZDiM oraz firm współpracujących.

Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązującymi u Administratora.
Budynki i obiekty objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych.

 

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy – poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.

 

Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Justyna Stolka

Krystian Gnacik

tel.(32) 389 97 69

tel.(32) 389 97 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Informujemy, że korzystamy z elektronicznego narzędzia komunikacji z Wykonawcami, tj. Platformy Przetargowej, za pośrednictwem której będą przeprowadzane postępowania dotyczące udzielenia zamówień publicznych.

Bezpośredni dostęp do Platformy znajduje się pod linkiem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
 
Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Postępowania umieszczone na Platformie Przetargowej będą prowadzone w następujący sposób:

- na Platformie będą umieszczane dokumenty podlegające publikacji (m.in. ogłoszenia, swz, druki do pobrania, wyjaśnienia treści swz, informacje z otwarcia ofert, zawiadomienia o rozstrzygnięciu/unieważnieniu, informacje o wniesieniu odwołań);

- komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami będzie odbywała się poprzez Platformę, z uwzględnieniem regulacji zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia;

składanie ofert będzie następowało poprzez Platformę, w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Szczegóły dotyczące sposobu komunikowania w postępowaniach będą umieszczanew treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej danego zamówienia.

W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub problemów technicznych prosimy o kontakt (w godzinach pn-pt od 8:00 do 16:00)

z Logintrade S.A., która obsługuje naszą platformę: tel. (71) 787 35 34 lub) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.